Documents oficials

A continuació podeu consultar els següents documents oficials de centre existents :

  • Projecte educatiu de centre (PEC)
  • Projecte Lingüístic de centre (PLC)
  • Reglament Organització i Funcionament (ROF)
  • Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD)
  • Pla d’Acció Tutorial (PAT)