Sol·licitud “Pack saludable” fins dilluns 13 de març de 2023 inclòs.

Estimades famílies, 

degut a una errada en la circular enviada, s’informa del canvi de data límit per a l’entrega de documentació. El text correcte és:

des de la Comissió de Salut us volem transmetre una informació relativa als ajuts per a gaudir del piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar. El termini per sol·licitar-ho i entregar la documentació requerida ANNEX 2 DE LA RESOLUCIÓ (que poden sol·licitar a l’administració del centre) I DOCUMENTACIÓ REQUERIDA és fins DILLUNS 13 DE MARÇ DE 2023 INCLÒS

Posteriorment es durà a terme una baremació. Podeu veure les valoracions en l’apartat vuitè de la mateixa resolució.

A més, us indiquem el funcionament que durem a terme: 

1. El “Pack Saludable” contindrà un entrepà (respectant els ingredients indicats), una ampolla d’aigua i una fruita o fruits secs. El preu del pack saludable són 3€. Si es concedeix l’ajuda, aquesta pot ser completa o 2’5€.

2. El Pack Saludable es servirà durant el segon pati, 12:00-12:15 h. L’horari de reserva del Pack serà abans de les 8:00 h o durant el primer pati de 9:50 h a 10:10 h.

3. Se repartirà un ticket justificatiu del pack després del pagament. Les famílies han de conservar el ticket per poder justificar aquest. El centre tornarà la quantia una vegada Conselleria ens realitzi l’abonament, i les famílies presentin els tickets justificatius. 

4. Si un alumne/a no és beneficiari de l’ajut, el centre NO TORNARÀ els pagaments. Aquest podrà presentar al·legacions en la forma que explica la Resolució. 

És convenient revisar tota la resolució abans d’enviar la documentació que s’ha de presentar al centre. Si tenen qualsevol dubte poden posar-se en contacte amb secretaria@iesquartodelrei.es o al telèfon 871 11 35 52.

Poden veure la resolució en la web del centre, en la circular enviada per el Gestib o demanar una còpia a l’administració del centre.

Una cordial salutació. 

La direcció.

NOTA: podeu consultar la normativa publicada al BOIB a través del següent enllaç: OBRIR NORMATIVA.

Estimadas familias,

debido a un error en la circular enviada, se informa del cambio de fecha límite para la entrega de documentación. El texto correcto es:

desde la Comisión de Salud queremos transmitiros una información relativa a las ayudas para beneficiarse del piscolabis saludable del servicio de cafetería escolar. El término para solicitarlo y entregar la documentación requerida, ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN (que pueden solicitar en la administración del centro) Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, es hasta el LUNES 13 DE MARZO DE 2023 INCLUIDO.

Posteriormente se llevará a cabo una baremación. Pueden ver las valoraciones en el apartado octavo de la misma resolución.

Además, os indicamos el funcionamiento que llevaremos a cabo:

1. El “Pack Saludable” contendrá un bocadillo (respetando los ingredientes indicados), una botella de agua y una fruta o frutos secos. El precio del pack saludable son 3€. Si se concede la ayuda, esta puede ser completa o 2’5€.

2. El Pack Saludable se servirá durante el segundo patio, 12:00-12:15 h. El horario de reserva del Pack será antes de las 8:00 h, o durante el primer patio, de 9:50 h a 10:10 h.

3. Se repartirá un ticket justificativo del pack después del pago. Las familias tienen que conservar este ticket para poder justificar el pago. El centro devolverá la cuantía una vez Conselleria nos realice el abono, y las familias presenten los tickets justificativos.

4. Si un alumno/a no es beneficiario de la ayuda, el centro NO DEVOLVERÁ los pagos. Se podrán presentar alegaciones en la forma que explica la Resolución.

Es conveniente revisar toda la resolución antes de enviar la documentación que se tiene que presentar en el centro. Si tienen cualquier duda pueden ponerse en contacto con secretaria@iesquartodelrei.es o al teléfono 871 11 35 52.

Pueden ver la resolución en la web del centro, en la circular enviada a través del Gestib o solicitarla en la administración del centro.

Un cordial saludo.

La dirección.

NOTA: pueden consultar la normativa publicada al BOIB a través del siguiente enlace: ABRIR NORMATIVA.