PROJECTE D’INNOVACIÓ

El desenvolupament d’un projecte d’innovació naix de la necessitat de revisar i donar resposta a les estructures organitzatives i maneres de fer del centre.

El principal objectiu d’aquest projecte és la millora en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels nostres alumnes, seguint amb la incorporació de l’ús de les noves tecnologies en les nostres aules i el treball per projectes.

Una de les competències més destacades de l’actual currículum educatiu és la d’Aprendre a Aprendre que fa referència a la capacitat de l’alumnat d’organitzar i gestionar el propi procés d’aprenentatge detectant les seves pròpies necessitats i coneixent les habilitats pròpies per així superar obstacles i adquirir nous coneixements i capacitats a partir del que s’ha après anteriorment. Per desenvolupar aquesta competència s’estableixen com a elements primordials la confiança i la motivació i aquests dos aspectes també han d’estar inclosos en la nova manera d’enfocar el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes.

Amb aquestes propostes, el nostre projecte vol buscar espais de treball on hi puguin donar-se diferents tipus d’aprenentatge, contemplant els diferents ritmes i interessos dels nostres alumnes:

  • Espai aula: on desenvoluparem en gran grup els conceptes o continguts que  necessiten anar acompanyats d’una explicació teòrica per part del professor.
  • Espai-ambient: amb propostes d’aprenentatge, autònomes, per treballar de forma grupal, en parelles o individual. Amb aquest espai, la proposta didàctica està enfocada a produir un aprenentatge i el professorat fa d’acompanyant. A diferència de la figura del guia o de l’ensenyant, l’acompanyant es manté a l’escolta, disponible per a les necessitats de cada nen o nena. La seva mirada es basa en el respecte i el no judici. Acompanyar significa estar, observar i estar disponible. La tasca de l’acompanyant comença organitzant el temps i l’espai de manera que afavoreixi el procés de desenvolupament autònom de les nenes i nens. A més, els espais ha de ser un lloc que motivi el seu aprenentatge, amb una distribució i organització atractives cap a l’alumnat.
  • Treball per projectes: amb projectes d’una setmana de duració que ocupen tota la franja lectiva. Aquests projectes han de contemplar l’aprenentatge servei, de forma que puguin ser propers, socials i vivencials.

A nivell organitzatiu pel treball als espais-ambients, els grups de 1r i 2n d’ESO tindran horaris connectats permetent l’agrupament internivells. Mantenim les sessions de dues hores, però agrupant l’àrea lingüística per una part i l’àrea científica per l’altra, i afegint altres espais d’aprenentatge de forma que podrem reduir la ràtio de l’aula ordinària.

Al treball per projectes participa tot l’alumnat de l’ESO, essent una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els alumnes aprendran tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. En aquest cas també, les agrupacions dels alumnes seran internivells.