Instruccions matriculació – Alumnat que es matricula per primera vegada al centre

En aquesta secció podreu consultar les instruccions de matriculació de l’alumnat que realitza la seva primera matrícula al centre. 

Per l’alumant que es matricula per primera vegada al centre, el procés de matriculació serà presencial.

L’horari de matrícula és de divendres 23 de juny a divendres 30 de juny, en horari de 8:30 a 13:00 hores segons la lletra del primer cognom de l’alumne/a:

 • A-C divendres 23 juny
 • D-G dilluns 26 juny
 • H-M dimarts 27 junyç
 • N-P dimecres 28 juny
 • Q-S dijous 29 juny
 • T-Z divendres 30 juny

Fora de l’horari de matrícula assignat cal demanar cita amb administració al telèfon 871113552. Horari d’administració 7:45 fins 14:15.

Tot l’alumnat que no hagi formalitzat la matrícula presencialment el dia 30 de juny perd el dret a matrícula en aquest centre.

Per a tot l’alumnat que es matricula per primera per primera vegada cal entregar la següent documentació:

A més cal entregar la següent documentació:

 • Dues fotografies carnet actualitzades.
 • Fotocòpia del llibre de família (dels pares i de l’alumne/a).
 • Fotocòpia del DNI/passaport de l’alumne/a (si en té) en vigor.
 • Fotocòpia del DNI/passaport del pare/tutor i de la mare/tutor, en vigor.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a en vigor.
 • Justificant d’ingrés de 15€ corresponent a fotocòpies, material didàctic, material de laboratoris, taller de tecnologia i programari en el compte:

BBVA: ES83 0182 5830 9102 0156 0312

A l’ingrés han de fer constar nom i cognoms de l’alumne, nivell en el que entra i curs 23-24 (per exemple: Maria Costa Ferrer – 1r ESO – 23-24).

Aquestes aportacions tener caràcter voluntari, d’acord amb l’article 88 de la Llei orgànica 2/2006.

 • En cas de pares separats o divorciats, còpia de la sentència o conveni relatiu a la guàrdia i custòdia.

Si teniu dubtes, podeu consultar la presentació del procés de matriculació que es va projectar durant la reunió celebrada el dia 20/06/2023 amb les famílies dels alumnes que pertanyen a les escoles adscrites (CEIP Vénda d’Arabí i CEIP Sant Carles).

Alumnat ja matriculat al centre - Instruccions

El període de matriculació, per l’alumnat que ha cursat estudis al nostre centre durant el curs escolar 2022-2023, comença el dia 26 de juny i finalitza el dia 30 de juny (tots dos inclosos).

Es publicaran, abans del dia 26, les instrucciones detallades del procés a la web del centre.