DEPARTAMENT DE MÚSICA

RECUPERACIÓ DE SETEMBRE

Els alumnes que tinguen que realitzar la prova extraordinària de setembre per recuperar l'assignatura de Música han de realitzar un exàmen dels continguts generals de l'assignatura donats al llarg del curs. Els continguts seran els següents:

  • Llenguatge musical.
  • El so: qualitats i característiques.
  • Els instruments musicals.
  • Les veus: classificació i tipus de veus.
  • Estils musicals s.XX

 

 

 

 

 

ORDINÀRIA CURS

SETEMBRE

PENDENTS

1r ESO

 CONEIXEMENTS..................40%

 DESTRESSES......................40%

 ACTITUDS............................20%

50% examen pràctic

50% examen teòric

50% examen pràctic

50% treball teòric

ORDINÀRIA CURS

SETEMBRE

PENDENTS

4t

Arts escèniques i dansa

CONEIXEMENTS...............30%

DESTRESES......................70%

 

30% examen pràctic

70% examen teòric

50% examen pràctic

50% examen teòric

Observacions:

Criteris de qualificació

Quant a la qualificació es tindran en compte els continguts en un percentatge de:

  • CONEIXEMENTS : Exàmens teòrics, exercicis escrits, preguntes directes, qüestionaris, treballs...

  • DESTRESSES: Realitzacions pràctiques: cant, instrument, audicions actives...

  • ACTITUDS : Aportació del material, treball d'aula, participació, actitud adient per al desenvolupament de les activitats individuals i en grup.

Les estratègies i els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge

Els procediments de les avaluacions es portaran a terme a l’inici, durant i al finalitzar cada Unitat Didàctica. S’utilitzaran com instruments d’avaluació:

  1. L’observació personal. Es farà un seguiment de cada alumne al llarg de tot el procés d’ensenyança aprenentatge dels següents aspectes:

- Capacitats de les diferents formes d’expressió musical: vocal, instrumental, de

moviment i de dansa.

- Capacitat auditiva.

- Capacitat de coneixement de la terminologia musical.

- Capacitat de lectoescriptura musical.

- Capacitat d’atenció, concentració i silenci.

- Capacitat de treball individual i en grup.

- Proves específiques: interpretació, creació, proves escrites teòriques, treballs…- - Valoració dels treballsde classe i d’investigació, tant bibliogràfica com de camp.

- Recollida dels quaderns si s'escau.

Recuperació trimestral

Els alumnes que presentin una qualificació inferior a 5 en la nota mitjana de les Unitats Didàctiques del trimestre podran realitzar una Prova Global de Recuperació a la fi del curs, ja que al ser avaluació continua si aproven el 2n o 3er trimestre quedarien aprovats els anteriors. La prova Global de Recuperació per aquells alumnes que en finalitzar el 3er hagen de presentar-se per no haver recuperat de la manera esmentada, hauran de fer la prova que inclourà els continguts mínims - teòrics i pràctics – del trimestre suspès donats al curs.

Prova Extraordinària de Setembre

Mateix format que les proves trimestrals:

- Avaluació conceptual de les UD fetes al llarg del curs corresponent amb les audicions i activitats corresponents

Alumnes amb l’Àrea de Música pendent de cursos anteriors

Part teòrica: Avaluació conceptual de les UD fetes al llarg del curs, amb les audicions i activitats corresponents

Part pràctica: interpretació instrumental d'una de les obres practicades al llarg del seu curs.

ENLLAÇOS  

 

  punt violeta 

PUNT VIOLETA 

 

   

 ASSETJAMENT

 

 

 CALENDARIS AULES

 

graduacion21

OFERTA FP A LES ILLES 

 

grups

SUGGERIMENTS

 

IES QUARTO DEL REI 2015

Copyright © 2019 IES QUARTÓ DEL REI. Tots els drets reservats.
Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.

ENTITATS

                            policia nacional          Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar