policia nacional           Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Darrera actualització el Divendres, 06 Octubre 2017

DEPARTAMENT DE MÚSICA

 

ORDINÀRIA CURS

SETEMBRE

PENDENTS

1r ESO

 CONEIXEMENTS..................40%

 DESTRESSES......................40%

 ACTITUDS............................20%

 

 

 

50% examen pràctic

50% examen teòric

50% examen pràctic

50% treball teòric

 

ORDINÀRIA CURS

SETEMBRE

PENDENTS

4t

Arts escèniques i dansa

CONEIXEMENTS...............30%

DESTRESES......................70%

 


30% examen pràctic

70% examen teòric

50% examen pràctic

50% examen teòric

Observacions:

Criteris de qualificació

Quant a la qualificació es tindran en compte els continguts en un percentatge de:

  • CONEIXEMENTS : Exàmens teòrics, exercicis escrits, preguntes directes, qüestionaris, treballs...

  • DESTRESSES: Realitzacions pràctiques: cant, instrument, audicions actives...

  • ACTITUDS : Aportació del material, treball d'aula, participació, actitud adient per al desenvolupament de les activitats individuals i en grup.

Les estratègies i els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge

Els procediments de les avaluacions es portaran a terme a l’inici, durant i al finalitzar cada Unitat Didàctica. S’utilitzaran com instruments d’avaluació:

  1. L’observació personal. Es farà un seguiment de cada alumne al llarg de tot el procés d’ensenyança aprenentatge dels següents aspectes:

- Capacitats de les diferents formes d’expressió musical: vocal, instrumental, de

moviment i de dansa.

- Capacitat auditiva.

- Capacitat de coneixement de la terminologia musical.

- Capacitat de lectoescriptura musical.

- Capacitat d’atenció, concentració i silenci.

- Capacitat de treball individual i en grup.

- Proves específiques: interpretació, creació, proves escrites teòriques, treballs…- - Valoració dels treballsde classe i d’investigació, tant bibliogràfica com de camp.

- Recollida dels quaderns si s'escau.

Recuperació trimestral

Els alumnes que presentin una qualificació inferior a 5 en la nota mitjana de les Unitats Didàctiques del trimestre podran realitzar una Prova Global de Recuperació a la fi del curs, ja que al ser avaluació continua si aproven el 2n o 3er trimestre quedarien aprovats els anteriors. La prova Global de Recuperació per aquells alumnes que en finalitzar el 3er hagen de presentar-se per no haver recuperat de la manera esmentada, hauran de fer la prova que inclourà els continguts mínims - teòrics i pràctics – del trimestre suspès donats al curs.

Prova Extraordinària de Setembre (amb part teòrica i part pràctica)

Mateix format que les proves trimestrals:

- Avaluació conceptual de les UD fetes al llarg del curs corresponent amb les audicions i activitats corresponents

- La part pràctica constarà de la interpretació instrumental d'una de les obres practicades al llarg del curs.

Alumnes amb l’Àrea de Música pendent de cursos anteriors

Part teòrica: Avaluació conceptual de les UD fetes al llarg del curs, amb les audicions i activitats corresponents

Part pràctica: interpretació instrumental d'una de les obres practicades al llarg del seu curs.

Vist: 662