policia nacional           Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

 

IMPORTANT


COMPRA ONLINE

COMPRA ONLINE DE CHROMEBOOK PER L'ALUMNAT DE 1r ESO. CURS 2018-2019

El període de compra dels Chromebooks a través de la botiga virtual ha finalitzat.

Si no han fet la compra, han de venir al centre com a tard demà dimecres 19 per poder-ho fer.

L'alumnat de 1r d'ESO pel curs 2018-2019 tindrà com a eina d'aprenentatge exclusiu els ordinadors, Chromebooks, per tant, no hi hauran llibres de text.

Darrera actualització el Dimarts, 26 Juny 2018

 

 

 

 

 


1R D'ESO

Per aprovar l'assignatura s'ha de fer un exam que suposarà el 100% de la nota.

Serà un examen teòric-pràctic.

 

MATERIALS QUE NECESSITES PER FER L’EXAMEN

- Llapis, maquineta i goma d’esborrar.

- Llapis de colors (només els colors primaris, blanc i negre, ja que hauràs de mesclar-los

entre ells per obtenir la resta dels colors).

- Regles: escaire i cartabó.

- Compàs.

ALGUNES PISTES....

- Hauràs de saber traçar paral·leles i perpendiculars amb escaire i cartabó.

- Hauràs de saber fer textures utilitzant punts i línies diferents.

- Hauràs de conèixer tots els conceptes que hi ha en el guió del tema del color i obtenir

els diferents tons fent mescles entre ells.

- Saber diferenciar els diferents tipus de il·luminació, les direccions de la llum respecte

als objectes i les ombres que generen.

- Tots els conceptes que hi ha en el guió, has de saber aplicar-los. Per exemple: has de

saber diferenciar la funció que compleix una imatge determinada, diferenciar entre

pictograma i cal·ligrama, etc.

- En els temes de geometria fixa’t bé en el guió i, si has de saber la definició, aprèn-te-la,

i si a més, has de saber fer el traçat, practica-ho amb les eines adients.

 

 

RECUPERACIÓ DE SETEMBRE DE 1R D’ESO DE PLÀSTICA

GUIÓ DE CONTINGUTS DE 1r d'ESO/ PLÀSTICA 1

TEMA 1

 • El punt. Valor expressiu:

- Mitjançant l'alineació, gradació, acumulació i dispersió del punt podem crear diferents sensacions, per exemple, sensació de volum, profunditat, etc.

- Podem utilitzar punts de diferents grandàries, colors, formes,etc.

 • La línia. Valor expressiu. Podem crear diferents efectes canviant el tipus de línia i la seva disposició en l'espai (acumulació i dispersió, grossor, etc.).

TEMA 2

 • La textura. Valor expressiu. Tipus de textures: naturals i artificials, tàctils i visuals.

 • Textures lineals gràfiques (et donaré un dibuix i hauràs de emplenar-ho amb textures lineals gràfiques diferents)

TEMA 3

 • El color. Com veiem el color? Qualitats del color: el to, el valor, la saturació. Color llum: mescla additiva. Llums primàries i llums secundàries. Color pigment: mescla subtractiva. Colors (pigment) primàries i secundàries. Colors complementàries. Cercle cromàtic. Simbologia del color (sensacions que produeixen els colors: groc, taronja, magenta, vermell, cyan, blau, verd, violeta). Gammes cromàtiques (conjunts de colors que s'associen en funció de característiques oposades o comunes i s'agrupen segons les seves variacions) Exemple: gamma freda o gamma calenta. Temperatura del color: colors freds i càlids. Efecte espacial del color: colors que s'allunyen i colors que s'acosten. Escales de valor (d'un color al blanc o al negre), de matís (exemple: del taronja al groc).

TEMA 4

 • La llum i el clarobscur. Llum natural i llum artificial. Llum directa, penombra, ombra pròpia, llum reflectida i ombra llançada. Influència de la llum en la percepció del volum: llum directa, llum lateral, llum zenital, llum inferior i contra-llum.

TEMA 5

 • Finalitat i funcions de les imatges: comunicativa, informativa, exhortativa, expressiva i estètica.

 • Regla dels terços.

 • Il·lusions òptiques. (història i construcció del triangle impossible, grups d'Adeli)

TEMA 6

 • El cal·ligrama: poema visual.

 • El pictograma.

TEMA 7

 • Geometria:

- Concepte, definicions i traçats de: recta, semirecta, segment, recta horitzontal, vertical i obliqua, angle (agut, obtús i recte) i posicions relatives (angles complementaris, suplementaris, oposats pel vèrtex, consecutius i adjacents), circumferència (radi, diàmetre, centre, corda, arc, secant i tangent), cercle (diferència entre circumferència i cercle, semicercle, quadrant, corona circular), posicions relatives entre les rectes (paral·leles, perpendiculars i concurrents)

TEMA 8

Concepte i traçats :

 • Traçat d'un segmente igual a altre, suma i resta de segments.

 • Distància entre elements geomètrics (has de saber dir on es troba la distància entre dos elements a més de traçar-ho).

 • Divisió d'un segment en parts iguals i en parts proporcionals a altres (teorema de Tales)

 • Circumferència, mediatriu, bisectriu i mitjana (definició i traçat).

- Polígons. Concepte i traçats (només els indicats a continuació): triangles: clasificació segons els costats (equilàter, isòscels i escalè) i segons els angles (acutangle, obtusangle i recte) Polígons regulars, concepte i traçats(només els indicats a continuació): triangle equilàter, quadrat.

Per preparar aquestos continguts pots utilitzar el llibre de text de Plàstica de 1r d'ESO

2n i 3r D'ESO

Per aprovar l'assignatura s'ha de fer un exam que suposarà el 100% de la nota.

Serà un examen teòric pràctic.

 

MATERIALS QUE NECESSITES PER FER L’EXAMEN

- Llapis, maquineta i goma d’esborrar.

- Llapis de colors (només els colors primaris, blanc i negre, ja que hauràs de mesclar-los

entre ells per obtenir la resta dels colors).

- Regles: escaire i cartabó.

- Compàs.

GUIÓ DE CONTINGUTS DE PLÀSTICA II: 2n i 3r d'ESO

TEMA 1

 • El punt. Valor expressiu:

- Mitjançant l'alineació, gradació, acumulació i dispersió del punt podem crear diferents sensacions, per exemple, sensació de volum, profunditat, etc.

- Podem utilitzar punts de diferents grandàries, colors, formes,etc.

 • La línia. Valor expressiu. Podem crear diferents efectes canviant el tipus de línia i la seva disposició en l'espai (acumulació i dispersió, grossor, etc.).

 • La textura. Valor expressiu. Tipus de textures: naturals i artificials, tàctils i visuals.

 • Textures lineals gràfiques (et donaré un dibuix i hauràs de emplenar-ho amb textures lineals gràfiques)

NOTA: El tema 1 l’hem treballat a classe en forma de llibre d’artista i en els zentagles.

TEMA 2

 • El color. Com veiem el color? Qualitats del color: el to, el valor, la saturació. Color pigment: mescla subtractiva. Colors (pigment) primàries i secundàries. Colors complementàries. Cercle cromàtic. Simbologia del color (sensacions que produeixen els colors: groc, taronja, magenta, vermell, cyan, blau, verd, violeta). Gammes cromàtiques (conjunts de colors que s'associen en funció de característiques oposades o comunes i s'agrupen segons les seves variacions) Exemple: gamma freda o gamma calenta. Temperatura del color: colors freds i càlids. Escales de valor (d'un color al blanc o al negre), de matís (exemple: del taronja al groc).

TEMA 3

 • La llum i el clarobscur: llum natural i llum artificial. Llum directa, penombra, ombra pròpia, llum reflectida i ombra llançada. Influència de la llum en la percepció del volum: llum directa, llum lateral, llum zenital, llum inferior i contra-llum.

TEMA 4

 • La composició: formats i encaixat.

TEMA 5

 • La percepció visual: principis bàsics de la Teoria de la Gestalt.

 • Il·lusions òptiques.

 • Icones, símbols i logotips: creació del logo per «Jornades de Robòtica Illes Balears».

TEMA 6

 • Geometria: elements geomètrics fonamentals: punt, línia i posició relativa entre rectes (paral·leles, perpendiculars i concurrents); distància entre elements geomètrics (has de saber dir on es troba la distància entre dos elements); llocs geomètrics bàsics en el pla: circumferència, mediatriu d’un segment, mitjana, bisectriu i trisectriu d’un angle; triangles; quadrilàters; la circumferència i el cercle.

 • Divisió d'un segment en parts iguals i en parts proporcionals a altres (teorema de Tales).

TEMA 7  (grups d'Adeli)

Tangències i enllaços:

 • Principis bàsics.

 • Traçat de rectes tangents a una circumferència: recta que passa per un punt T de la circumferència; recta tangent a una circumferència i paral·lela a una direcció donada; recta tangent a una circumferència que passa per un punt exterior donat.

 • Traçat de circumferèmcies tangents a rectes i a altres circumferències: circumferència de radi donat tangent a dos rectes; circumferència de radi donat tangent en un punt d’altra circumferència ja donada; circumferència de radi donat tangent a una recta i a una circumferència donades; circumferència tangent a una recta per un punt concret i que passe per un punt exterior donat; circumferència tangent a altra circumferència per un punt concret i que passe també per un punt exterior donat.

 • Traçat de rectes tangents a dos circumferències: Rectes tangents exteriors o interiors a dos circumferències.

 • Enllaços en corbes tècniques: ovoide.

Per preparar aquests continguts pots utilitzar el llibre de text de Plàstica II.

 

 CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ I PENDENTS / CURS 17-18

Els alumnes que no hagin superat el curs en l’avaluació de juny hauran de presentar-se a setembre. Hauran de fer un examen que suposarà el 100% de la nota.

 EPVi A

ORDINÀRIA CURS

SETEMBRE

PENDENTS

1r ESO

Exàmens: 35% (*)

Exercicis: 35%

Actituds: 30%

Examen: 100%

No hi ha pendents.

2n ESO

Exàmens: 35% (*)

Exercicis : 35%

Actituds: 30%

Examen: 100%

Examen: 100%

2n PMAR

Exercicis: 60%

Actitud:  40%

Examen: 100%

Examen: 100%

3r ESO

Exàmens: 35% (*)

Exercicis: 35%

Actituds: 30%

Examen: 100%

Examen: 100%

Observacions:

- Per superar el curs s'ha d'aprovar cada avaluació amb una nota mínima d'un cinc (5)

- (*) Només en un trimestre de cada nivell d’ESO es realitzarà una prova objectiva, en la resta dels trimestres els exercicis constituiran el 70% de la nota final .

- Els alumnes de PMAR no realitzaran cap examen al llarg del curs. La nota de les activitats fetas a classe comptaran un 60% i la seva actitud i hàbits de treball adquirits suposaran un 40% de la nota total.

PENDENTS

- Els alumnes que tinguin l’EPV pendent, durant 2n o 3r d’ ESO, podran recuperar-la presentant-se a un examen de recuperació que es farà al mes de maig.

- Un alumne que aprovi l’EPV de 2n o 3r d’ESO (és el mateix nivell), aprova automàticament la matèria pendent de 1r d’ESO.

- Si l’alumne no aprova en l’avaluació ordinària de juny, mitjançant l’examen de recuperació de pendents de maig, haurà de presentar-se a la prova extraordinària de setembre

- Es poden preguntar dubtes a la professora al llarg de tot el curs.

Vist: 2251