CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I PENDENTS/ CURS 18-19

Els alumnes que no hagin superat el curs en l’avaluació de juny hauran de presentar-se a setembre. Hauran de fer un examen que suposarà el 100% de la nota.

 

  ORDINÀRIA CURS SETEMBRE PENDENTS
1r ESO

Producte final del projecte: 30%

Exercicis i esbossos (procés de treball):30%

Actituds: 40%

Examen: 100% Examen: 100%
2n ESO

Coneixements: 35% (*)

Destresses: 35%

Actituds: 30%

Examen: 100% Examen: 100%
4t ESO

Coneixements: 35% (*)

Destresses: 35%

Actituds: 30%

Examen: 100% Examen: 100%

Observacions:

 • Els alumnes que tinguin l’EPV I o EPV II pendent, podran recuperar-la presentant-se a un examen que es farà al mes de maig.
 • Un alumne que aprovi l’EPV II, aprova automàticament la matèria pendent de 1r d’ESO: EPViA I.

- (*) La realització de proves objectives en cada nivell d’ESO dependrà del funcionament del grup i la dinàmica de les classes, i es decidirà en reunió de departament.

 

 

 


1R D'ESO

Per aprovar l'assignatura s'ha de fer un exam que suposarà el 100% de la nota.

Serà un examen teòric-pràctic.

 

MATERIALS QUE NECESSITES PER FER L’EXAMEN

- Llapis, maquineta i goma d’esborrar.

- Llapis de colors (només els colors primaris, blanc i negre, ja que hauràs de mesclar-los

entre ells per obtenir la resta dels colors).

- Regles: escaire i cartabó.

- Compàs.

ALGUNES PISTES....

- Hauràs de saber traçar paral·leles i perpendiculars amb escaire i cartabó.

- Hauràs de saber fer textures utilitzant punts i línies diferents.

- Hauràs de conèixer tots els conceptes que hi ha en el guió del tema del color i obtenir

els diferents tons fent mescles entre ells.

- Saber diferenciar els diferents tipus de il·luminació, les direccions de la llum respecte

als objectes i les ombres que generen.

- Tots els conceptes que hi ha en el guió, has de saber aplicar-los. Per exemple: has de

saber diferenciar la funció que compleix una imatge determinada, diferenciar entre

pictograma i cal·ligrama, etc.

- En els temes de geometria fixa’t bé en el guió i, si has de saber la definició, aprèn-te-la,

i si a més, has de saber fer el traçat, practica-ho amb les eines adients.

 

 

RECUPERACIÓ DE SETEMBRE DE 1R D’ESO DE PLÀSTICA

GUIÓ DE CONTINGUTS DE 1r d'ESO/ PLÀSTICA 1

TEMA 1

 • El punt. Valor expressiu:

- Mitjançant l'alineació, gradació, acumulació i dispersió del punt podem crear diferents sensacions, per exemple, sensació de volum, profunditat, etc.

- Podem utilitzar punts de diferents grandàries, colors, formes,etc.

 • La línia. Valor expressiu. Podem crear diferents efectes canviant el tipus de línia i la seva disposició en l'espai (acumulació i dispersió, grossor, etc.).

TEMA 2

 • La textura. Valor expressiu. Tipus de textures: naturals i artificials, tàctils i visuals.

 • Textures lineals gràfiques (et donaré un dibuix i hauràs de emplenar-ho amb textures lineals gràfiques diferents)

TEMA 3

 • El color. Com veiem el color? Qualitats del color: el to, el valor, la saturació. Color llum: mescla additiva. Llums primàries i llums secundàries. Color pigment: mescla subtractiva. Colors (pigment) primàries i secundàries. Colors complementàries. Cercle cromàtic. Simbologia del color (sensacions que produeixen els colors: groc, taronja, magenta, vermell, cyan, blau, verd, violeta). Gammes cromàtiques (conjunts de colors que s'associen en funció de característiques oposades o comunes i s'agrupen segons les seves variacions) Exemple: gamma freda o gamma calenta. Temperatura del color: colors freds i càlids. Efecte espacial del color: colors que s'allunyen i colors que s'acosten. Escales de valor (d'un color al blanc o al negre), de matís (exemple: del taronja al groc).

TEMA 4

 • La llum i el clarobscur. Llum natural i llum artificial. Llum directa, penombra, ombra pròpia, llum reflectida i ombra llançada. Influència de la llum en la percepció del volum: llum directa, llum lateral, llum zenital, llum inferior i contra-llum.

TEMA 5

 • Finalitat i funcions de les imatges: comunicativa, informativa, exhortativa, expressiva i estètica.

 • Regla dels terços.

 • Il·lusions òptiques. (història i construcció del triangle impossible, grups d'Adeli)

TEMA 6

 • El cal·ligrama: poema visual.

 • El pictograma.

TEMA 7

 • Geometria:

- Concepte, definicions i traçats de: recta, semirecta, segment, recta horitzontal, vertical i obliqua, angle (agut, obtús i recte) i posicions relatives (angles complementaris, suplementaris, oposats pel vèrtex, consecutius i adjacents), circumferència (radi, diàmetre, centre, corda, arc, secant i tangent), cercle (diferència entre circumferència i cercle, semicercle, quadrant, corona circular), posicions relatives entre les rectes (paral·leles, perpendiculars i concurrents)

TEMA 8

Concepte i traçats :

 • Traçat d'un segmente igual a altre, suma i resta de segments.

 • Distància entre elements geomètrics (has de saber dir on es troba la distància entre dos elements a més de traçar-ho).

 • Divisió d'un segment en parts iguals i en parts proporcionals a altres (teorema de Tales)

 • Circumferència, mediatriu, bisectriu i mitjana (definició i traçat).

- Polígons. Concepte i traçats (només els indicats a continuació): triangles: clasificació segons els costats (equilàter, isòscels i escalè) i segons els angles (acutangle, obtusangle i recte) Polígons regulars, concepte i traçats(només els indicats a continuació): triangle equilàter, quadrat.

Per preparar aquestos continguts pots utilitzar el llibre de text de Plàstica de 1r d'ESO

2n i 3r D'ESO

Per aprovar l'assignatura s'ha de fer un exam que suposarà el 100% de la nota.

Serà un examen teòric pràctic.

 

MATERIALS QUE NECESSITES PER FER L’EXAMEN

- Llapis, maquineta i goma d’esborrar.

- Llapis de colors (només els colors primaris, blanc i negre, ja que hauràs de mesclar-los

entre ells per obtenir la resta dels colors).

- Regles: escaire i cartabó.

- Compàs.

GUIÓ DE CONTINGUTS DE PLÀSTICA II: 2n i 3r d'ESO

TEMA 1

 • El punt. Valor expressiu:

- Mitjançant l'alineació, gradació, acumulació i dispersió del punt podem crear diferents sensacions, per exemple, sensació de volum, profunditat, etc.

- Podem utilitzar punts de diferents grandàries, colors, formes,etc.

 • La línia. Valor expressiu. Podem crear diferents efectes canviant el tipus de línia i la seva disposició en l'espai (acumulació i dispersió, grossor, etc.).

 • La textura. Valor expressiu. Tipus de textures: naturals i artificials, tàctils i visuals.

 • Textures lineals gràfiques (et donaré un dibuix i hauràs de emplenar-ho amb textures lineals gràfiques)

NOTA: El tema 1 l’hem treballat a classe en forma de llibre d’artista i en els zentagles.

TEMA 2

 • El color. Com veiem el color? Qualitats del color: el to, el valor, la saturació. Color pigment: mescla subtractiva. Colors (pigment) primàries i secundàries. Colors complementàries. Cercle cromàtic. Simbologia del color (sensacions que produeixen els colors: groc, taronja, magenta, vermell, cyan, blau, verd, violeta). Gammes cromàtiques (conjunts de colors que s'associen en funció de característiques oposades o comunes i s'agrupen segons les seves variacions) Exemple: gamma freda o gamma calenta. Temperatura del color: colors freds i càlids. Escales de valor (d'un color al blanc o al negre), de matís (exemple: del taronja al groc).

TEMA 3

 • La llum i el clarobscur: llum natural i llum artificial. Llum directa, penombra, ombra pròpia, llum reflectida i ombra llançada. Influència de la llum en la percepció del volum: llum directa, llum lateral, llum zenital, llum inferior i contra-llum.

TEMA 4

 • La composició: formats i encaixat.

TEMA 5

 • La percepció visual: principis bàsics de la Teoria de la Gestalt.

 • Il·lusions òptiques.

 • Icones, símbols i logotips: creació del logo per «Jornades de Robòtica Illes Balears».

TEMA 6

 • Geometria: elements geomètrics fonamentals: punt, línia i posició relativa entre rectes (paral·leles, perpendiculars i concurrents); distància entre elements geomètrics (has de saber dir on es troba la distància entre dos elements); llocs geomètrics bàsics en el pla: circumferència, mediatriu d’un segment, mitjana, bisectriu i trisectriu d’un angle; triangles; quadrilàters; la circumferència i el cercle.

 • Divisió d'un segment en parts iguals i en parts proporcionals a altres (teorema de Tales).

TEMA 7  (grups d'Adeli)

Tangències i enllaços:

 • Principis bàsics.

 • Traçat de rectes tangents a una circumferència: recta que passa per un punt T de la circumferència; recta tangent a una circumferència i paral·lela a una direcció donada; recta tangent a una circumferència que passa per un punt exterior donat.

 • Traçat de circumferèmcies tangents a rectes i a altres circumferències: circumferència de radi donat tangent a dos rectes; circumferència de radi donat tangent en un punt d’altra circumferència ja donada; circumferència de radi donat tangent a una recta i a una circumferència donades; circumferència tangent a una recta per un punt concret i que passe per un punt exterior donat; circumferència tangent a altra circumferència per un punt concret i que passe també per un punt exterior donat.

 • Traçat de rectes tangents a dos circumferències: Rectes tangents exteriors o interiors a dos circumferències.

 • Enllaços en corbes tècniques: ovoide.

Per preparar aquests continguts pots utilitzar el llibre de text de Plàstica II.

 

 CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ I PENDENTS / CURS 17-18

Els alumnes que no hagin superat el curs en l’avaluació de juny hauran de presentar-se a setembre. Hauran de fer un examen que suposarà el 100% de la nota.

 EPVi A

ORDINÀRIA CURS

SETEMBRE

PENDENTS

1r ESO

Exàmens: 35% (*)

Exercicis: 35%

Actituds: 30%

Examen: 100%

No hi ha pendents.

2n ESO

Exàmens: 35% (*)

Exercicis : 35%

Actituds: 30%

Examen: 100%

Examen: 100%

2n PMAR

Exercicis: 60%

Actitud:  40%

Examen: 100%

Examen: 100%

3r ESO

Exàmens: 35% (*)

Exercicis: 35%

Actituds: 30%

Examen: 100%

Examen: 100%

Observacions:

- Per superar el curs s'ha d'aprovar cada avaluació amb una nota mínima d'un cinc (5)

- (*) Només en un trimestre de cada nivell d’ESO es realitzarà una prova objectiva, en la resta dels trimestres els exercicis constituiran el 70% de la nota final .

- Els alumnes de PMAR no realitzaran cap examen al llarg del curs. La nota de les activitats fetas a classe comptaran un 60% i la seva actitud i hàbits de treball adquirits suposaran un 40% de la nota total.

PENDENTS

- Els alumnes que tinguin l’EPV pendent, durant 2n o 3r d’ ESO, podran recuperar-la presentant-se a un examen de recuperació que es farà al mes de maig.

- Un alumne que aprovi l’EPV de 2n o 3r d’ESO (és el mateix nivell), aprova automàticament la matèria pendent de 1r d’ESO.

- Si l’alumne no aprova en l’avaluació ordinària de juny, mitjançant l’examen de recuperació de pendents de maig, haurà de presentar-se a la prova extraordinària de setembre

- Es poden preguntar dubtes a la professora al llarg de tot el curs.

ENLLAÇOS  

 

  punt violeta 

PUNT VIOLETA 

 

   

 ASSETJAMENT

 

 

 CALENDARIS AULES

 

graduacion21

OFERTA FP A LES ILLES 

 

grups

SUGGERIMENTS

 

IES QUARTO DEL REI 2015

Copyright © 2019 IES QUARTÓ DEL REI. Tots els drets reservats.
Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.

ENTITATS

                            policia nacional          Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar